P-CVD

Privacy verklaring

Post-Crash Voertuig Diagnose B.V. is gebonden aan de wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het onderzoek dat P-CVD B.V. in opdracht uitvoert, worden gedurende de looptijd van het onderzoek, maar ook na afloop, persoonsgegevens verwerkt.
 
De volgende persoonsgegevens worden verzameld:
NAW, geboortedatum- en plaats, telefoon- en mailgegevens van de belanghebbenden zoals de eigenaar bij het te onderzoeken voertuig dan wel van de eventuele tegenpartij, betrokken bij het voorval, dan wel relevant voor het onderzoek;
Dezelfde gegevens van eventueel bevraagde, relevante getuigen, op te nemen in het dossier;
Waar noodzakelijk van relevante omstanders die nog eventueel als getuigen kunnen dienen en welke gegevens worden opgenomen in het dossier;
Relevant opnamemateriaal (dus zowel beeld als audio) die wordt gemaakt van het voertuig en plaats van onderzoek;
Gegevens van voertuigen zoals kenteken, chassisnummer;
Verzekeringsmateriaal zoals processen-verbaal en polisblad van de verzekering van de eigenaar c.q. tegenpartij, op te nemen in het onderzoekdossier;
Locatiegegevens, tijd en datum van het te onderzoeken voorval.
Tijdens het uitlezen van voertuigen worden de volgende gegevens opgeslagen:
Voertuiggegevens en voertuigspecifieke informatie;
Storingsinformatie en sleutelinformatie;
Event Data Recorder informatie.
 
Verwerking
Het vergaren c.q. verwerven van persoonsgegevens;
Het toevoegen van deze gegevens aan het onderzoekdossier;
Het bewaren van het dossier gedurende de afhandeling van de kwestie door opdrachtgever(s), inclusief procedure(s);
Het archiveren van het dossier gedurende 5 jaar; in geval van een juridische procedure kan het voorkomen dat P-CVD B.V. de (originele) verklaringen en dossierstukken moet kunnen tonen, danwel aanvullend werk op basis van de archiefstukken wordt gevraagd;
Het vernietigen van het dossier na afloop van de periode genoemd onder ad 4.
 
Eigendom, inzage persoonsgegevens en bewaring:
Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de opdrachtgever. Het eigenaarschap van het onderzoekdossier is dan ook in handen van de opdrachtgever. Alleen de opdrachtgever heeft inzage in het onderzoekdossier. De gegevens worden zorgvuldig (digitaal) beveiligd bewaard. Een register is voorhanden waarin de verwerking (het doel daarvan) wordt uitgelegd. Betrokkenen hebben het recht om gedurende de periode van verwerking tot aan vernietiging op grond van een schriftelijk verzoek en met redenen omkleed hun gegevens in te zien, te wijzigen en/of verwijderd te laten worden. Een schriftelijk verzoek is nodig om toestemming te verkrijgen van de opdrachtgever. Bij per ongeluk of onrechtmatig vernietigd of verloren zijn geraakt van persoonsgegevens zal daarvan aangifte bij politie/justitie worden gedaan.

BELLEN
WHATSAPP