P-CVD

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Post-Crash Voertuig Diagnose B.V. (hierna te noemen: opdrachtnemer) en derden (hierna te noemen: opdrachtgever), en daarmee verband houdende overeenkomsten en handelingen.
1.2. Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Een dergelijke afwijking is slechts van toepassing op een met name genoemde overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
1.3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig zal blijken te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
1.4. Indien deze voorwaarden niet binnen 14 dagen door opdrachtgever in een aan opdrachtnemer gericht schrijven zijn afgewezen wordt geacht dat opdrachtgever met de gelding van deze algemene voorwaarden instemt.
 
2. De overeenkomst
2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.
2.2. Alle door opdrachtnemer verrichte diensten (exclusief reistijd) vinden plaats op basis van één uurtarief. Door opdrachtnemer worden naast het uurtarief aan opdrachtgever, indien van toepassing, de voorschotten en kosten van derden in rekening gebracht.
2.3. Tot de door de opdrachtnemer verrichte diensten in het kader van de aan hem verstrekte opdracht behoort ook zijn verschijning ter zitting van de straf- danwel de burgerlijk rechter, na daartoe wettig te zijn opgeroepen. Alle kosten die met een dergelijke oproep verband houden, dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.
2.4. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand, wanneer opdrachtnemer deze schriftelijk en/of per e-mail bevestigt, danwel met de uitvoering van de opdracht begint. De overeenkomst beëindigt na rapportage c.q. een schriftelijke berichtgeving van opdrachtnemer (niet zijnde een tussenbericht/rapport). Bij een vervolgopdracht in dezelfde kwestie wordt de eerder in deze kwestie tot stand gekomen overeenkomst weer automatisch voortgezet, totdat wederom een rapportage c.q. schriftelijke berichtgeving (niet zijnde een tussenbericht/rapport) volgt.
2.5. De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te sluiten overeenkomst behelst naar haar aard een inspanningsverbintenis voor opdrachtnemer. Het bereiken van een bepaald resultaat kan nimmer worden gegarandeerd.
 
3. Opdracht- en Informatieverstrekking
Opdrachtgever zal bij het aangaan van de overeenkomst de opdracht duidelijk omschrijven. Op opdrachtgever rust de verplichting alle hem bekende gegevens, welke voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, aan opdrachtnemer te verstrekken.
 
4. Betaling
4.1. De door opdrachtnemer verzonden facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum volledig te worden voldaan.
4.2. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Over het openstaande bedrag is opdrachtgever vanaf de datum van verzuim een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd.
4.3. Bij niet of gedeeltelijke betaling door opdrachtgever worden buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever gebracht volgens het NOVA-tarief, zulks met een minimum van € 70,- excl. B.T.W., onverlet het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding genoemd in art. 11.3.
4.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde van opdrachtgever te verlangen, dat hij zekerheid stelt voor het nakomen van zijn verplichtingen, evenals de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze zekerheid niet is gesteld.
 
5. Werkwijze
5.1. Op verzoek zal opdrachtnemer opdrachtgever regelmatig op de hoogte stellen over de voortgang van het onderzoek. Door opdrachtnemer zal, tenzij anders is overeengekomen, een rapport worden opgesteld met de bevindingen over het in de overeenkomst omschreven onderwerp van onderzoek.
5.2. Indien noodzakelijk zal opdrachtnemer, na overleg met opdrachtgever, externe deskundigen inschakelen. De kosten daarvan zullen aan opdrachtgever worden doorberekend.
 
6. Auteursrecht
6.1. Op alle rapporten en overige door opdrachtnemer vervaardigde documenten rust in beginsel auteursrecht van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer dit gemotiveerd verzoekt is het opdrachtgever - behoudens zwaarwegende belangen - verboden om informatie, rapporten of andere documenten en gegevens, hoe ook genaamd en op welke wijze dan ook verkregen, aan derden over te dragen, te vermenigvuldigen of te publiceren.
 
7. Reclame
7.1. Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen, dat de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij opdrachtnemer daarvan niet binnen een redelijke termijn nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.
7.2. Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal het kennelijke gebrek, indien mogelijk, door opdrachtnemer worden hersteld, danwel zal op andere manier naar genoegdoening worden gestreefd.
 
8. Aansprakelijkheid
8.1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond is beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer te dien aanzien zal uitkeren. De uitbetaling van dit bedrag zal te allen tijde geschieden op voorwaarde van een algehele finale kwijting aangaande verdere claims terzake de schadeveroorzakende omstandigheid c.q. omstandigheden.
8.2. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren tegen aanspraken van derden, die voorvloeien uit of verband houden met de door opdrachtnemer voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden c.q. verstrekte informatie.
8.3. Indien en voorzover de uitvoering van de opdracht is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie, draagt opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van deze informatie. De schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van deze onjuistheid of onvolledigheid komt voor rekening en risico van opdrachtgever.
8.4. Onverminderd het bij dit artikel bepaalde vervalt het recht op schadevergoeding van opdrachtnemer aan opdrachtgever indien de rechtsvordering daartoe niet binnen één jaar nadat de overeenkomst is beëindigd of nadat door of namens opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid terzake schriftelijk is afgewezen, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt; en/of sinds het voorval waaraan de schade dient te worden toegerekend en het tijdstip waarop de opdrachtgever redelijkerwijs van de schade heeft kunnen kennis nemen, één jaar is verstreken; en/of opdrachtnemer niet in staat is gesteld zich binnen een redelijke termijn van de (oorzaak van de) schade op de hoogte te stellen.
 
9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer wordt de uitvoering van overeenkomst opgeschort zolang deze toestand de uitvoering van overeenkomst door opdrachtnemer onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van opdrachtnemer de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Opdrachtgever verbindt zich om opdrachtnemer, indien zich een dergelijk geval van overmacht voordoet, na ingebrekestelling een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd, zoals ziekte, brand, bedrijfsstoring binnen het bedrijf van opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde externe deskundige.
 
10. Wanprestatie
10.1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig aan één van de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeien voldoet, alsmede indien opdrachtgever surséance aanvraagt of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij onder curatele wordt gesteld, indien zijn bedrijf wordt stilgelegd of geliquideerd of indien opdrachtgever, een vennootschap zijnd, wordt ontbonden, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is opdrachtnemer gerechtigd om, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder enige verplichting tot schadevergoeding van opdrachtgever en onverminderd de hem toekomende rechten.
10.2. Bij één van de in vorig lid genoemde omstandigheden, worden de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen direct opeisbaar.
10.3. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichting te verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten integraal te vergoeden en laat onverlet verdere aanspraken van opdrachtnemer op schadevergoeding.
 
11. Geschillen
11.1. Op alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is alleen Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Roermond, onverminderd de bevoegdheid van opdrachtnemer om desgewenst de rechter van de woonplaats van opdrachtgever te kiezen.

BELLEN
WHATSAPP